Obiective proiect

ACCES REAL LA PIAŢA MUNCII PRIN ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ
PROIECT POSDRU 90/2.1/S/63442

Descrierea parteneriatului
Parteneriatul propus este alcǎtuit din patru universitǎţi şi un furnizor de FPC. Structura de parteneriat propusǎ reuneşte competenţe instituţionale şi roluri complementare necesare pentru atingerea obiectivelor vizate prin proiect.

Universitatea „Ovidius” Constanţa -Solicitantul (S)- a initiat si coordonat pregatirea proiectului. Asigura prin expert dedicat coordonarea generala a activitatii partenerilor; este implicat in toate activitatile desfasurate pe parcursul implementarii. Are ca responsabilitate directa realizarea activitatilor din regiunea „Sud Est” si coordonarea generala.  Asigura cofinantarea proiectului, resursele umane pentru management si realizeaza raportarea tehnica si financiara.

Academia de Studii Economice Bucureşti -Partenerul 1 (P1). A fost implicat in definirea activitatilor specifice in etapa de pregatire. Participa la stabilirea metodologiilor de lucru in cadrul proiectului; asigura implementarea proiectului in regiunea „Bucureşti-Ilfov” prin infiintarea intreprinderilor simulate pe 3 profile economice. Implementeaza sisteme informatice interactive de simularea afacerilor, gestiunea intreprinderilor si e-learning; selecteaza si monitorizeaza grupul tinta; organizeaza stagii de pregatire practica a studentilor/masteranzilor in intreprinderile simulate sub indrumarea unor tutori proveniti din intreprinderi reale; intocmeste rapoarte de progres periodice catre S. Asigura resursele umane necesare la nivel regional.

Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi -Partenerul 2 (P2)- a contribuit la pregatirea proiectului, fiind implicat in dezvoltarea structurii obiectivelor proiectului; participa prin coordonatorul local la activitatile specifice managementului de proiect; asigura implementarea proiectului in regiunea „Nord Est” prin, infiintarea si functionarea intreprinderilor simulate pe 3 domenii de activitate; selecteaza si monitorizeaza grupul tinta; organizeaza, sub indrumarea unor tutori proveniti din intreprinderi reale, stagii de pregatire practica a studentilor/masteranzilor in cadrul intreprinderilor simulate; utilizeaza, in acest scop, programe informatice interactive de simularea afacerilor, gestiunea intreprinderilor si e-learning; intocmeste rapoarte catre S privind activitatea centrului sau teritorial. Asigura resursele umane necesare la nivel regional.

Universitatea de Vest Timişoara -Partenerul 3 (P3)- a contribuit la etapa de pregatire a proiectului, fiind implicat in designul structurii tehnice a platformei pentru intreprinderi simulate; asigura implementarea proiectului in regiunea „Vest” prin organizarea centrului teritorial si a intreprinderilor simulate; contribuie prin expertiza la crearea retelei inter-regionale de intreprinderi simulate ca sistem propriu de predare-invatare practica integrat în facultatile cu profil economic; este implicat alaturi de solicitant in coordonarea activitatilor tehnice de simulare a afacerilor; selecteaza, pregateste si monitorizeaza grupul tinta; intocmeste rapoarte de progres periodice catre S. Asigura resursele umane necesare la nivel regional.

S.C. Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG S.R.L -Partenerul 4 (P4)- a contribuit in faza de pregatire a proiectului la dezvoltarea metodologiei si structurii de parteneriat. In implementare asigura prin expertiza realizarea componentei de formare ca formatori a celor 24 de reprezentanti ai angajatorilor care vor avea rolul de tutori formatori in cadrul proiectului. Asigura coordonarea si realizarea componentei de informare, publicitate si promovare a proiectului pe toata durata de implementare. Este implicat in organizarea campaniilor de promovare a metodei de invatare bazate pe simulari de afaceri.
Sustine S in elaborarea pachetului de materiale si instrumente suport pentru consilierea si orientarea profesionala a celor 384 masteranzi implicati in proiect; asigura aplicarea instrumentelor de consiliere si orientare vizand dezvoltarea personala in cadrul unor intalniri si activitati directe cu masteranzii.
Sprijina Solicitantul in activitatile de monitorizare, raportare tehnica si financiara a proiectului.

Obiectivele proiectului
OBIECTIV GENERAL:

“Crearea unei retele integrate, inter-regionale, de intreprinderi simulate (IS) pentru dezvoltarea aptitudinilor (deprinderilor) profesionale si imbunatatirea insertiei pe piata muncii a absolventilor facultatilor de profil economic pe baza unor parteneriate intre universitati si intreprinderi reale”.
Prin crearea acestei retele se va dezvolta un sistem propriu de predare-invatare practica integrat in facultatile economice, replicabil si adaptabil in alte domenii de educatie. IS din reteaua creata vor oferi conditii pentru familiarizarea studentilor cu: limbajul de afaceri, operatiuni si procese economice similare mediului real de afaceri si provocarile din mediul real. Acestea, coroborate cu dezvoltarea de parteneriate strategice universitati-intreprinderi reale, vor asigura premisele cresterii gradului de ocupare pentru absolventi.
OBIECTIVE SPECIFICE:
OS1: Instruirea si certificarea a 24 de angajati din intreprinderi reale ca tutori formatori pentru studentii/masteranzii care efectueaza stagii de practica in IS.
Cei 24 de tutori formatori sunt reprezentantii unor intreprinderi din domeniile: turism, banking si comert-afaceri internationale. Vor avea rolul de a indruma studentii in practica si simularea unor operatiuni din intreprinderile reale.
OS2: Elaborarea si implementarea unui pachet de materiale si instrumente suport pentru consilierea si orientarea profesionala a 384 de studenti masteranzi.
384 de masteranzi selectati din cadrul celor 4 facultati economice vor beneficia de materiale si instrumente suport pentru orientare si dezvoltare personala. Caracterul inovator al abordarii decurge din implicarea acestora ca manageri responsabili cu coordonarea studentilor in activitatile din cadrul IS.
OS3: Crearea unei platforme integrate de simulare a afacerilor si e-learning.
Platforma informatica va avea 3 componente: (1)aplicatii de simulare a afacerilor (tip TOPSIM), (2)sistem informatic integrat destinat functionarii departamentelor financiar-contabil, gestiune, personal-salarii, imobilizari si analiza economica din cadrul IS (tip ERP, CRM, SCM, HR) si (3)mediu virtual de invatare (e-learning). Totodata, platforma dezvoltata va asigura interactiunea intre cele 12 IS create.
OS4: Pregatirea practica a 3840 studenti in 12 intreprinderi simulate pe 3 profile in vederea dobandirii de aptitudini profesionale.
Studentii, sub indrumarea masteranzilor in calitate de manageri si tutorilor formatori, vor desfasura stagii de pregatire practica in cadrul celor 12 IS, pe trei profile economice.
OS5: Angajarea a maxim 96 de masteranzi si studenti in intreprinderile reale din care provin tutorii formatori.
Acest OS de impact vizeaza ca pana la finalul proiectului 96 de masteranzi sau studenti  instruiti prin IS sa fie angajati in cadrul intreprinderilor reale partenere. Acestia vor putea deveni apoi, pentru asigurarea sustenabilitatii, tutori formatori pentru generatiile urmatoare de studenti.

Activităţile proiectului
A1. Organizarea celor 4 centre teritoriale create in 4 regiuni ale tarii si infiintarea a 12 intreprinderi simulate pe trei profile: turism, banking, comert-afaceri internationale
1.1 Amenajarea si dotarea spatiilor cu baza materiala necesara desfasurarii activitatilor intreprinderilor simulate
1.2 Rezervare de nume, autorizarea functionarii si inregistrarea intreprinderilor simulate create in baza de date a ROCT (Centrala retelei firmelor de exercitiu/intreprinderilor simulate din Romania)

A2. Activitǎţi de promovare a proiectului şi metodei de învǎţare prin întreprinderi simulate
2.1 Organizarea a 4 conferinte de presa cu ocazia lansarii proiectului la sediile S,P1,P2,P3
2.2 Organizarea conferintei nationale de lansare a platformei integrate de simulare a afacerilor si e-learning
2.3 Organizarea de campanii de promovare a proiectului si a metodei de invatare pe baza simularilor de afaceri prin: website-ul proiectului, postarea de bannere online pe website-urile universitatilor partenere, afise, pliante, comunicate de presa, articole in reviste de specialitate, kituri de promovare pentru participantii la evenimente
2.4 Organizarea conferintei nationale finale in care se vor disemina rezultatele proiectului si se va publica ghidul de bune practici “Intreprinderea simulata – garantia succesului in cariera”

A3. Formarea personalului din întreprinderi reale
3.1 Semnarea Conventiilor cadru cu intreprinderile reale/angajatori (la acest moment exista deja acorduri de interes ale angajatorilor pentru acest proiect)
3.2 Identificarea viitorilor tutori formatori
3.3 Asigurarea logisticii necesare desfasurarii cursurilor de formare
3.4 Desfasurarea sesiunilor de instruire pentru tutorii formatori
3.5 Evaluarea cursurilor

A 4. Asigurarea funcţionalitǎţii celor 12 întreprinderi simulate create prin proiect
4.1 Dezvoltarea si operationalizarea platformei integrate de simulare a afacerilor si e-learning in cele 4 centre teritoriale
4.2 Realizarea regulamentului intern al intreprinderilor simulate
4.3 Realizarea Manualului procedurilor de lucru din cadrul intreprinderilor simulate
4.4 Realizarea materialelor didactice pentru platforma de e-learning in cadrul unor intalniri de lucru cu reprezentanti ai intreprinderilor reale; asigurarea resurselor pentru documentare (carti, abonamente la reviste si baze de date on-line)
4.5 Inventarierea si ordonarea materialelor de e-learning si postarea lor pe platforma de e-learning prin care vor fi accesate de studentii-stagiari
4.6 Stabilirea procedurilor si instrumentelor de monitorizare, evaluare si actualizare a sistemului de simulare a afacerilor si a utilitarelor de e-learning

A5. Elaborarea şi implementarea unui pachet de instrumente suport pentru consilierea şi orientarea profesionalǎ a celor 384 de studenţi masteranzi.
5.1 Selectia masteranzilor
5.2 Elaborarea si asigurarea logisticii necesare implementarii instrumentelor suport pentru consilierea si orientarea profesionala a masteranzilor in cele 4 centre teritoriale create prin proiect
5.3 Aplicarea instrumentelor de consiliere si orientare vizand dezvoltarea personala in cadrul unor intalniri intre masteranzi si expertii P4

A6. Selecţia celor 3840 de studenţi ce vor efectua stagii de practicǎ în întreprinderile simulate. Cei 3840 de studenti vor fi selectati dupa criteriile detaliate in sectiunea „Contextul proiectului”.

A7. Realizarea stagiilor de practicǎ în cadrul întreprinderilor simulate.
7.1 Instruirea periodica de catre tutorii formatori a celor 3840 de studenti selectati
7.2 Desfasurarea de catre studenti a activitatilor practice de simulare sub indrumarea tutorilor si a masteranzilor
7.3 Participarea studentilor si masteranzilor instruiti la targurile de profil nationale si internationale, insotiti de experti pe termen lung din proiect
7.4 Evaluarea studentilor si a masteranzilor dupa fiecare stagiu de practica/modul finalizat prin concursuri jurizate de angajatori; acordarea de 480 de premii pentru studenti si 48 premii pentru masteranzi in functie de performante
7.5 Revizuirea sistemului integrat de simulare a afacerilor si e-learning dezvoltat prin proiect

A8. Angajarea a maxim 96 de studenţi/masteranzi în întreprinderile reale din care provin tutorii formatori. Angajarea se va face ca urmare a Convenţiilor cadru semnate cu întreprinderi reale din cele 4 regiuni ale ţǎrii.
8.1 Identificarea si promovarea oportunitatilor de angajare
8.2 Selectia si angajarea persoanelor din grupul tinta

A9. Realizarea unui ghid de bune practici numit “Întreprinderea simulatǎ –garanţia succesului în carierǎ”
9.1 Colectarea informatiilor relevante de catre reprezentantii partenerilor
9.2 Elaborarea si distribuirea ghidului